เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ (2023)

เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

ลำดับประเภทรถเวลาออกเวลาถึง
1First Class 30 ที่นั่ง10.00 น20.15 น
2First Class 30 ที่นั่ง20.01 น05.46 น
3Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง20.31 น06.02 น
4First Class 30 ที่นั่ง21.15 น07.00 น
5First Class 30 ที่นั่ง21.30 น06.40 น
6Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง22.20 น07.51 น

อัพเดต 24/04/66

จุดจอดผ่อนผัน (กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่)
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผันดังนี้ ป้อมตำรวจคลองขลุง , สบปราบ , เกาะคา , แยกลำปาง , ห้างฉัตร , ป้อมตำรวจทางหลวงขุนตาล , แยกดอยติ , แยกนิคมอุตสาหกรรม ,แยกป่าแดด , แยกสารภี , แยกหางดง , แยกสนามบิน และกองกำกับการตำรวจเชียงใหม่
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

.................................................. .................................................. ..............................

เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

ลำดับประเภทรถเวลาออกเวลาถึง
1First Class 30 ที่นั่ง09.30 น20.10 น
2Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง19.15 น04.50 น
3First Class 30 ที่นั่ง19.46 น05.19 น
4First Class 30 ที่นั่ง20.01 น05.34 น
5First Class 30 ที่นั่ง20.15 น05.48 น
6Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง20.30 น06.05 น

อัพเดต 24/04/66

จุดจอดผ่อนผัน (เชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ)
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผันดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ดอยติ (ลำพูน) , แยกมโนรมย์ , ชัยนาท , อ่างทอง , อยุธยา (ตรงข้ามโรบินสัน) , ประตูน้ำพระอินทร์ , นวนคร , ตลาดไท , ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต และฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

.................................................. .................................................. ..............................

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ (1)

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ (2)

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ (3)

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ (4)

.................................................. .................................................. ..............................

รายละเอียดการเดินทางในเส้นทางนี้

อัตราค่าบริการ
เอ็นซีเอโกลด์คลาส
- ราคาปกติ 693 บาท
- ราคาสมาชิก 658 บาท

ป.ป.ช.ชั้นหนึ่ง
- ราคาปกติ 924 บาท
- ราคาสมาชิก 878บาท

ระยะทาง
713 กิโลเมตร

ระยะเวลาในการเดินทาง
9 ชั่วโมง
(ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)

จุดขึ้นรถ ในกรุงเทพฯ
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ,สถานีขนส่งผู้โดยสาร หมอชิต,นครชัยแอร์ รังสิต

จุดลงรถ ในกรุงเทพฯ
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ,สถานีขนส่งผู้โดยสาร หมอชิต

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดเชียงใหม่
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงใหม่,สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต 3)

จุดลงรถ ในจังหวัดเชียงใหม่
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงใหม่,สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต 3)

ระบบขนส่งในกรุงเทพฯ
-บริการ NCA Shuttle Bus ฟรี!
จากสถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ
ไปยังรถไฟฟ้า (BTS) / รถไฟใต้ดิน (MRT)
- แท็กซี่
- วินมอเตอร์ไซค์
- รถเมล์

ระบบขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่
- รถสองแถว
- รถแท็กซี่

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในกรุงเทพฯ
ตลาดนัดจตุจักร , สยามสแควร์ , เยาวราช , วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ , ดอยอินทนนท์ , ม่อนแจ่ม , กาดหลวง , หมูบ้านแม่กำปอง , บ้านป่าบงเปียง

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ (5)

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ (6)

References

Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 26/10/2023

Views: 5231

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.