เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป อุตรดิตถ์ (2023)

เส้นทาง กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์

ลำดับประเภทรถเวลาออกเวลาถึง
1Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง09.46 น16.56 น
2Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง11.01 น18.11 น
3Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง20.51 น04.01 น
4Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง21.31 น04.16 น
5Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง22.11 น04.56 น

อัพเดต 25/04/66

จุดจอดผ่อนผัน (กรุงเทพฯ ไป อุตรดิตถ์)
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผันดังนี้ หมวดการทางพรหมบุรี , มหาวิทยาลัย นเรศวร , เลี่ยงเมืองพิษณุโลก , สถานีขนส่ง พิษณุโลก , วัดโบสถ์ และป้อมตำรวจอ่างน้ำ
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

.................................................. .................................................. ..............................

เส้นทาง อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ

ลำดับประเภทรถเวลาออกเวลาถึง
1Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง09.41 น16.56 น
2Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง10.41 น17.56 น
3Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง21.41 น04.36 น
4Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง22.11 น05.06 น
5Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง22.41 น05.36 น

อัพเดต 25/04/66

จุดจอดผ่อนผัน (อุตรดิตถ์ ไป กรุงเทพฯ)
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผันดังนี้ สถานีขนส่งพิษณุโลก , อยุธยา (ตรงข้ามโรบินสัน) , ประตูน้ำพระอินทร์ , นวนคร , ตลาดไท , ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต , ม.กรุงเทพฯ และฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

.................................................. .................................................. ..............................

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป อุตรดิตถ์ (1)
.................................................. .................................................. ..............................

รายละเอียดการเดินทางในเส้นทางนี้

อัตราค่าบริการ
เอ็นซีเอโกลด์คลาส
- ราคาปกติ 473บาท
-ราคาสมาชิก 449บาท

ระยะทาง
475 กิโลเมตร

ระยะเวลาในการเดินทาง
6 ชั่วโมง 25 นาที
(ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัดฯลฯ)

จุดขึ้นรถ ในกรุงเทพฯ
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ,สถานีขนส่งผู้โดยสาร หมอชิต,นครชัยแอร์ รังสิต

จุดลงรถ ในกรุงเทพฯ
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ,สถานีขนส่งผู้โดยสาร หมอชิต

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อุตรดิตถ์

จุดลงรถ ในจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อุตรดิตถ์

ระบบขนส่งในกรุงเทพฯ
-บริการ NCA Shuttle Bus ฟรี!
จากสถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ
ไปยังรถไฟฟ้า (BTS) / รถไฟใต้ดิน (MRT)
- แท็กซี่
- วินมอเตอร์ไซค์
- รถเมล์

ระบบขนส่งในจังหวัดอุตรดิตถ์
- สองแถว สีเขียว - ขาว

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในกรุงเทพฯ
ตลาดนัดจตุจักร , สยามสแควร์ , เยาวราช , วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดอุตรดิตถ์
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว, วัดพระแท่นศิลาอาสน์, พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป อุตรดิตถ์ (2)

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป อุตรดิตถ์ (3)

References

Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 30/10/2023

Views: 5229

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.